SZZ Management

Zkratka předmětu KŘE/SZMAN
Název předmětu SZZ Management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZMAN
Název Management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/KPMAN, KŘE/SPF, KŘE/KPMAN, KŘE/PMAJ, KŘE/PMAN, KŘE/KSM, KŘE/KSMAN, KŘE/SM, KŘE/SMAN
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti procesního managementu a strategického managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti procesního managementu a strategického managementu a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů procesního managementu, strategického managementu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. STRATEGICKÝ MANAGEMENT
2. STRATEGICKÉ MYŠLENÍ
3. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, FORMULOVÁNÍ VIZE, MISE, CÍLE
4. STRATEGICKÁ ANALÝZA OKOLÍ PODNIKU
5. STRATEGICKÁ ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ FIRMY
6. TVORBA, FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE.
7. REALIZACE, HODNOCENÍ A KONTROLA STRATEGIE
8. PODSTATA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A KONCEPTY MANAŽERSKÉHO MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ
9. BUSINESS MODELY
10. PRINCIPY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A BALANCED SCORECARD
11. MONITOROVÁNÍ, ZLEPŠOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ PROCESŮ
12. METODY MAPOVÁNÍ PROCESŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
13. ZÁSADY ŘÍZENÍ ZMĚN
14. ZNALOSTNÍ MANAGEMENT A ŘÍZENÍ DLE KOMPETENCÍ
15. LEADERSHIP A TÝMOVÁ PRÁCE S MOTIVACÍ
16. PODNIKOVÁ KULTURA

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Procesní management, Strategický management

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti procesního a strategického managementu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • HORVÁTH & PARTNERS. (2002). Balanced Scorecard v praxi. Praha.
 • CHARVÁT, J. (2006). Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada Publishing.
 • Adair, J. E. (2005). Jak řídit druhé i sám sebe. Brno: Computer Press.
 • PARMENTER, D. (2008). Klíčové ukazatele výkonnosti: rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti. Praha: Česká společnost pro jakost.
 • WHITMORE, J. (2009). Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního koučování. Praha: Management Press.
 • RADCLIFFE, S. (2012). Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně. Praha: Grada.
 • ŘEPA, V. (2012). Procesně řízená organizace. Praha: Grada.
 • CIENCIALA, J. (2011). Procesně řízená organizace: tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. Professionall publishing, Praha.
 • ROLÍNEK, L. a kol. (2008). Procesní management: vybrané aspekty. České Budějovice.
 • GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., HORÁK, R. (2008). Procesní řízení ve veřejném sektoru: teoretická východiska a praktické příklady. Brno: Computer Press.
 • HAMMER, M., CHAMPY, J. (1995). Reengineering - radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. Praha.
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. (2005). Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • SOUČEK Z. A KOL. (1986). Strategické řízení. Praha: SNTL.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. (2006). Strategické řízení: teorie pro praxi. C. H. Beck, Praha.
 • MINÁROVÁ, M., MALÁ, D. (2011). Strategický manažment. Banská Bystrica: Univerzita Matěje Béla.
 • ROLÍNEK, L. a KOL. (2003). Teorie a praxe managementu. České Budějovice.
 • OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. (2012). Tvorba business modelů. Brno: BizBooks.
 • MALLYA, T. (2007). Základy strategického řízení a rozhodování. Praha.
 • SVOZILOVÁ, A. (2011). Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada.
 • TRUNEČEK, J. (2004). Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF