Řízení změn

Zkratka předmětu KŘE/RZM
Název předmětu Řízení změn
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/RZM
Název Řízení změn
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vytvořit solidní vědní základ pro pochopení změny v systémovém a procesním kontextu. Prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti přípravy a implementace změny. Samostatné týmy vypracují projekt se zaměřením na řízení změn ve vybrané organizaci, který na konci semestru obhájí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních. Zpracování seminární práce.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšnost písemného zkouškového testu je min. 65%. Poté ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1 - Úvod do řízení změn.
2 - Změny v řízení organizací.
3 - Příčiny a druhy změn.
4 - Proces řízení změn.
5 - Modelování řízených změn.
6 - Řízení strategické změny.
7 - Analýzy formulace a implementace strategické změny.
8 - Řízení rizik.
9 - Krizové řízení.
10 - Inovační management.

Cvičení:
Semináře jsou zaměřeny na prezentaci a diskuzi témat zadaných v rámci cvičení. Řešení případových studií.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Řízení změn je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům řízení změn a jejich aplikaci v rozvoji organizací. Důraz je kladen na aktivní výukové metody v průběhu celého pedagogického procesu, které zahrnují týmovou spolupráci, kreativní řešení problémů a využití případových studií.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
 • OCHRANA, F., PŮČEK, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-667-7.
 • TIDD, J., BESSANT, J., PAVITT, K. Řízení inovací: zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-.
 • ŘEHOŘ, P. Řízení změn. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7394-521-3.
 • KUBÍČKOVÁ, L., RAIS, K. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4564-0.
 • ČASTORÁL, Z. Strategický management změn a znalostí. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-86723-94-5.
 • DOZ, Y., KOSONEN, M. Dynamická strategie. Praha : Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-227-7.
 • MCCALMAN, J., PATON, R.A., SIEBERT, S. Change management. Washington DC : SAGE, 2016. ISBN 978-1-4462-7411-8.
 • VEBER, J. A KOL. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • KOTTER, J.P. Vedení procesu změny. Praha : Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-015-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF