Řízení dodavatelského řetězce

Zkratka předmětu KŘE/RDR
Název předmětu Řízení dodavatelského řetězce
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/RDR
Název Řízení dodavatelského řetězce
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/RDOR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z logistiky, zejména v oblasti řízení materiálového a informačního toku. Zvýšený důraz je kladen na problémy reverzní logistiky, outsourcingu a hodnocení logistického výkonu včetně zelené logistiky. Předmět obsahuje mnoho příkladů logistických řetězců, zejména z oblasti průmyslu a služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní spolupráce na zpracování projektu a jeho úspěšné obhájení.

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška.

Obsah

PŘEDNÁŠKY
1 - Úvod do řízení dodavatelských řetězců
2 - Globalizace a struktura dodavatelských řetězců
3 - Hlavní technologie a metody uplatňované v řízení dodavatelských řetězců
4 - Řízení materiálových toků v dodavatelských řetězcích
5 - Řízení informačních toků v dodavatelských řetězcích
6 - Význam reverzních toků v dodavatelských řetězcích
7 - Principy "zelených" dodavatelských řetězců
8 - Řízení vztahů s dodavateli
9 - Outsourcing a strategické aliance
10 - Logistický controlling a logistický audit
11 - Rizika v dodavatelských řetězcích
12 - Současné vývojové trendy v dodavatelských řetězcích
13 - Struktura dodavatelských řetězců v různých odvětvích

CVIČENÍ (1 - 13)
Řešení případových studií, řešení projektových úkolů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět volně navazuje na předmět Logistika (LOG).

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti z hlediska struktury dodavatelských řetězců a způsobu jejich fungování. Zvýšená pozornost je věnována činnosti klíčového článku v řetězci a jeho vlivu na ostatní články z hlediska řízení. Studenti se naučí používat metody zpětné logistiky a posuzovat vliv dodavatelských řetězců na životní prostředí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Cvičící: Ing. Radek Toušek, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • null
  • CHRISTOPHER, M. (2011). Logistics & supply chain management. London : Financial Times Prentice Hall.
  • null
  • PERNICA, P. (2005). Logistika pro 21. století. 1. - 3. díl. Praha.
  • WATERS Donald. (2009). Supply Chain Management. Palgrave Macmillan.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF