Managerial Techniques

Zkratka předmětu KŘE/OMT
Název předmětu Managerial Techniques
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/OMT
Název Managerial Techniques
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/MT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění manažerských technik v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami technik plánování, rozhodování a vedení, techniky průzkumu, time managementu či kreativních technik.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Docházka (max. 2 absence)
Vytvoření individuální seminární práce.
Zápočtový test (mix otázek), min. 70 %, 2 pokusy.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana a nejpozději 31.8.2015
Studenti mají do této doby za povinnost si zápočet zkontrolovat (stag, index).

Zkouška:
Forma: ústní
Místnost: A325
3 pokusy
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v dostatečném počtu a kapacitě, případně může dojít v rámci 13. týdne semestru k úpravě na základě odůvodněného hromadného požadavku studentů.
V předposledním týdnu zkouškového období budou vypsány termíny jen pro opravné pokusy a během posledního týdne pouze pro 3. pokusy.
Okruhy ke zkouškám budou v rámci 12. týdne zveřejněny v Moodlu.Obsah

Přednášky:
1. Vize a prognózování.
2. Techniky plánování.
3. Techniky kvantitativního průzkumu.
4. Techniky kvalitativního průzkumu.
5. Techniky osobní organizace. Stress management.
6. Techniky organizování času.
7. Techniky vedení lidí.
8. Techniky pohovoru.
9. Delegování úkolů.
10. Kreativní techniky.
11. Techniky rozhodování.
12. Řešení problémů.
13. Organizační techniky.
14. Kontrolní techniky a monitoring.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám efektivních manažerských technik. Budou schopni úspěšně využívat manažerské techniky uvnitř organizace, při jednání se zákazníky v okolí organizace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1.
  • FAEBER, Ilona a Christian STOWE. Vedení lidí v praxi. Zlepšete své manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2009-8.
  • ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3.
  • ARMSTRONG, M. A handbook of managerial techniques. London: KoganPage, 2006. ISBN 978-07494-4766-3.
  • JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1279-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF