Manažerské techniky

Zkratka předmětu KŘE/MT
Název předmětu Manažerské techniky
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/MT
Název Manažerské techniky
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění manažerských technik v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami technik plánování, rozhodování a vedení, techniky průzkumu, time managementu či kreativních technik.

Požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu MT
Zápočet:
" Odevzdání a schválení seminární práce viz. seminární práce (část individuální)
" Aktivní účast na cvičeních - 2 absence povoleny
" Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana a harmonogramem akademického roku
" Studenti mají za povinnost si zápočet i zkoušku zkontrolovat (stag, index) nejpozději 5 dní po termínu.
Zkouška:
" Forma: písemná a ústní
" Místnost:
" 3 pokusy
" Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v dostatečném počtu a kapacitě, případně může dojít v rámci 13. týdne semestru k úpravě na základě odůvodněného hromadného požadavku studentů.
" V předposledním týdnu zkouškového období budou vypsány termíny jen pro opravné pokusy a během posledního týdne pouze pro 3. pokusy.
" Okruhy ke zkouškám budou v rámci 12. týdne zveřejněny v Moodlu.
Seminární práce:
" Seminární práce si studenti vybírají v Moodlu od 3. týdne do 6. týdne semestru.
" Individuální část práce představuje zpracovaní zvoleného tématu, viz. "Seznam témat" na Moodlu. V rozsahu min. 500 slov, (s okraji 2,5cm, řádkování 1, font calibri 11) s počtem minimálně 3 zahraničních zdrojů (Zdroje lze hledat na: http://www.jstor.org/ a http://web.a.ebscohost.com/ - přístup jen ze sítě JČU) citovaných dle citační normy platné pro závěrečné práce na EF (http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/aktuality-soubory/pozadavky-vskp-2013).
V práci lze použít schémata, grafy i obrázky vztahující se k tématu.
Informace:
" Případná individuální komunikace probíhá v rámci vyhrazeného prostoru na přednáškách, cvičeních a konzultačních hodinách, dále formou e-mailu (Vrchota@ef.jcu.cz), na maily splňující základní formální náležitosti bude v rámci možností co nejdříve odpovězeno (cca do 2 pracovních dnů).


Výše uvedené informace mohou být upraveny v rámci jednotlivých oborů a kruhů.

Obsah

1. Techniky manažerského rozvoje I.
Paměťové techniky, IQ a EQ, kompetence techniky vedení porad, prezentační techniky
2. Techniky manažerského rozvoje II.
Osobnost manažera (Charakter, temperament)
Leadership (Adair, Covey)
3. Techniky výzkumu
Kvantitativní a kvalitativní výzkum
Metody získávání dat a praxe
4. Motivační techniky
Klasické teorie, Cukr a bič, Sebedeterminační teorie, změna návyků
5. Techniky řízení času. Stress management.
Generace time-managementu, Cirkadiální rytmy, Eisenhowerův princip, Prokrastinace
6. Vyjednávací techniky
Příprava na jednání, argumentace, důkazy, komunikační frame, asertivní techniky
7. Techniky rozhodování a generování nápadů
CBA, Silové pole, Stromy, Paretová analýzy, Hodnotící matice, Vroom a Yetton, Pětkrát proč, Occamova břitva, Relační bublinový diagram, Šestero sluhů, Brainstorming, Brainwritting, Delphy, Myšlenkové mapy, Ishikavův diagram, NST

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám efektivních manažerských technik. Budou schopni úspěšně využívat manažerské techniky uvnitř organizace, při jednání se zákazníky v okolí organizace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • LOJDA, Jan. (2011). Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing.
  • ŠULEŘ, Oldřich. (2009). 100 klíčových manažerských technik. Brno: Computer Press.
  • MEDINA, John. (2009). Brain rules: 12 principles for surviving and thriving at work, home, and school. Seattle: Pear Press.
  • HEATH, Chip a Dan HEATH. (2014). Rozhodni se!: jak ve správný čas najít správné řešení. Brno: BizBooks.
  • GOLDSTEIN, Noah J, Steve J MARTIN a Robert B CIALDINI. (2014). 50 tajemství přesvědčování. Brno: BizBooks.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF