Řízení lidských zdrojů

Zkratka předmětu KŘE/KRLZ
Název předmětu Řízení lidských zdrojů
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KRLZ
Název Řízení lidských zdrojů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět poskytne studentům základy ŘLZ a přehled současných trendů v ŘLZ a personálním managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
vypracování seminární práce a odevzdání do Moodle
Seminární práce - literární rešerše
studenti vypracují literární rešerši na vybrané téma
minimum 10 stran A4
Počet zdrojů: minimálně 10
1) Titulní strana
2) Obsah
3) Úvod
4) Literární rešerše
5) Přehled literatury - citace dle APA 6th
Zkouška:
zkouškový test (10 otevřených otázek, 50 minut, maximum 25 bodů, minimum 17,5 bodu)
u ústní se losují 2 otázky

Obsah

Přednášky:
1. Pozice ŘLZ, managementu lidského potenciálu.
2. Rozvoj v úrovních mikro-, mezo- a makroprostoru.
3. Sociální, právní a organizační kontext.
4. Strategie řízení lidských zdrojů v konkurenčním prostředí.
5. Akceptace procesu globalizace a zapojení do EU.
6. Personální management, role manažera.
7. Personální management činnosti.
8. Rozvoj pracovní síly a lidského potenciálu.
9. Motivace a vedení týmů.
10. Produktivita, náklady práce.
11. Kvalita pracovního prostředí. Bezpečnost, zdraví.
12. Mezinárodní dimenze ŘLZ.
13. Kultura, klima, etika.
14. Mezinárodní, evropský a světový trh práce.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí podstatě řízení lidských zdrojů a jsou schopni aplikace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
 • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.
Literatura
 • Armstrong, M., Taylor, S. (2014). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada.
 • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
 • ARMSTRONG, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2009. ISBN 978-07494-5242-1.
 • ROBBINS, S. P., DECENZO D. A., COULTER M. Fundamentals of management: essential concepts and applications. Boston: Pearson, 2013. ISBN 978-0-273-76617-9.
 • ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London: Kogan Page, 2011. ISBN 978-07494-6164-5.
 • ARMSTRONG, Michael and Tina STEPHENS. Management a leadership. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.
 • KRNINSKÁ, R. Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích., 2002. ISBN 80-7040-581-3.
 • DAIGELER, Thomas. Vedení lidí v kostce. Techniky vedoucí k úspěchu. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2158-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF