Procesní management

Zkratka předmětu KŘE/KPMAN
Název předmětu Procesní management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KPMAN
Název Procesní management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních přístupů a metod procesního řízení s důrazem na systémové myšlení, jednání a tvůrčí vedení spolupracovníků. Předmět prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, jako je řízení procesů, tvorba business modelu, hodnotový management, vypracování modelu kompetencí, řízení kvality atd. Součástí kurzu jsou i praktické aplikace metod procesního managementu.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání a schválení seminární práce, docházka (max. 2 absence) a úspěšné absolvování testu (min. na 70 %).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je ústní. Hodnotí se správnost odpovědí na vylosované téma. Témata jsou k dispozici v Moodle.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Podstata procesního řízení.
2. Fáze procesního řízení. Strategie a řízení procesů.
3. Hodnotový management. Hodnota pro zákazníka.
4. Metody mapování a řízení procesů.
5. Tvorba procesních map v systému ARIS, ATTIS.
6. Implementace procesního řízení.
7. Monitorování, měření výkonnosti a optimalizace procesů.
8. Řízení podle kompetencí, lidské zdroje v procesním řízení.
9. Informační systémy využívané v procesním řízení.
10. Simulační metody v procesním managementu.
11. Procesní management v praxi firem. Aktuální téma.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Procesní management je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům procesního managementu a jejich aplikaci při řízení podniků.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4.
 • ROLÍNEK,L. A KOL. Procesní managament. Vybrané apekty. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU, 2008. ISBN 978-80-7394-148-2.
 • TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2004. ISBN 80-86419-67-3.
 • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 2007. ISBN 8072611775.
 • HARMON, P. Business process change: a guide for business managers and BPM and six sigma professionals. Amsterdam ; Boston, 2007. ISBN 978-0-12-374152-3.
 • DAVIES, B. Developing sustainable leadership. London, 2007. ISBN 978-1-4129-2395-8.
 • VLČEK, R. Hodnota pro zákazníka. Praha, 2002. ISBN 80-7261-068-6.
 • BAROUDI, R. KPI mega library: 17,000 key performance indicators. Scotts Valley, California, 2010. ISBN 978-1-4515-5166-2.
 • HAMMER, M., CHAMPY, J. Reengineering - radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. Praha, 1995. ISBN 80-855603-73-X.
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1074-9.
 • DLOUHÝ, M. A KOL. Simulace podnikových procesů. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4.
 • OSTERWALDER, A., & PIGNEUR, Y. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 9788026504252.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), e-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF