Projektový management

Zkratka předmětu KŘE/KPJM
Název předmětu Projektový management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KPJM
Název Projektový management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pochopení soustavy praktických postupů a metodických návodů při projektové činnosti. Předmět je zaměřen na řízení a koordinaci projektových aktivit, které směřují k účelnému a účinnému využívání disponibilních informací ve prospěch správné konstrukce projektů. Využívají se zde vhodné dostupné analytické a syntetické nástroje v procesu projektové činnosti. Předmět se zabývá řízením a tvorbou, plánováním a realizací projektů, které jsou rozpracovány do fáze předinvestiční, investiční a realizační. Projektový management je tak zaměřen na systém, ve kterém je dáván důraz na provázanost jeho prvků a na jeho cílové chování a je usnadněna implementace projektu do praxe. K praktickému využití je do výuky zařazen software MS Project s tímto obsahem cvičení:
Charakteristika prostředí MS Project. Definování projektu, struktura prací, založení projektu. Přiřazování zdrojů. Zadávání nákladů. Zobrazení plánu a podrobností plánu. Úpravy a uložení plánu. Sledování průběhu projektu. Informace o projektu. Práce na vlastních projektech.

Požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu KPJM
Zápočet:
" Odevzdání a schválení individuální seminární práce
o Na vybraném tématu student pracuje samostatně
o V rozsahu min. 1500 slov, (s okraji 2,5cm, řádkování 1, font calibri 11) s počtem minimálně 6 zahraničních zdrojů (Zdroje lze hledat na: WOS, SCOPUS, JSTOR) citovaných dle citační normy APA 6
o V práci lze použít schémata, grafy i obrázky vztahující se k tématu.
o Témata seminárních prací bude možné vybírat od 4. do 6. týdne semestru prostřednictvím Moodlu (viz. Individuální seminární práce)
o Termín pro odevzdání je stanoven na konec 10. týdne semestru

" Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana a nejpozději do konce příslušného zkouškového období.
" Studenti mají za povinnost si zápočet zkontrolovat (stag, index).
Zkouška:
" Forma: po úspěšném splnění písemného testu student v rámci stejného termínu absolvuje ústní zkoušku
" 3 pokusy
" Místnost: upřesněna ve stagu během 13. týdne semestru
" Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v dostatečném počtu a kapacitě, případně může dojít v rámci 13. týdne semestru k úpravě na základě odůvodněného hromadného požadavku studentů.
" V předposledním týdnu zkouškového období budou vypsány termíny jen pro opravné pokusy a během posledního týdne pouze pro 3. pokusy.
" Studenti mají za povinnost si zkoušku zkontrolovat (stag, index)
" Písemná
o Minimální hranice splnění je stanovena na 70%
o Test se skládá z 15 otázek, každá otázka je stejně bodově hodnocena
o Píše se v prostředí Moodle
o Test je časově omezen na 7 minut
o Vzorový test lze nalézt v prostředí Moodle
" Ústní
o Okruhy budou v rámci 12. týdne zveřejněny v Moodlu.
o Student si losuje jeden okruh otázek
o V rámci zkoušky je umožněna studentovi krátká příprava
Informace:
" Případná individuální komunikace probíhá v rámci vyhrazeného prostoru na přednáškách, cvičeních a konzultačních hodinách, dále formou e-mailu (vrchota@ef.jcu.cz), na maily splňující základní formální náležitosti bude v rámci možností co nejdříve odpovězeno (cca do 2 pracovních dnů).
" Veškeré výše uvedené informace mohou být upraveny v rámci jednotlivých oborů a kruhů.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do problematiky projektového managementu
2. Organizační a řídící zajištění projektů
3. Procesy a projektový managment
4. Procesy projektového managementu a nástrojový aparát
5. Strategie podniku a projektování změny
6. Strategie podniku, cíle a vztahy strategického a projektového managementu
7. Projektový management a finanční problematika, optimalizace projektových činností
8. Projektování a podmínky nejistoty a rizika
9. Projektování a lidské zdroje
10. Administrativní a dokumentační činnost
11. Principy řízení projektové činnosti
12. Týmová spolupráce
13. Subdodávky projektů
14. Kontrola a projektová činnost

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu Management (MANZ).

Získané způsobilosti

Porozumění základním principům managementu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. ISBN 9788072612000.
  • Vrchota, J. (2016). Projektový management. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta.
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024742755.
  • HRABÁNKOVÁ, Magdalena, Ladislav ROLÍNEK a Dalibor ŠTYS. The methodology of monitoring and evaluation of project implementation into practice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 9788073941321.
  • KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024732213.
  • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Projektové řízení. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 9788073687496.
  • BARKER, Stephen a Rob COLE. Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 9788024728384.
  • MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. ISBN 9788087029565.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), e-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF