Operační management

Zkratka předmětu KŘE/KOM
Název předmětu Operační management
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KOM
Název Operační management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KOMA, KŘE/OMA, KŘE/YOM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Operační management je souborem činností, které vytvářejí hodnotu v podobě zboží nebo služeb transformací vstupů na výstupy. Bez ohledu na to, zda je konečný produkt hmotný výrobek či služba, jsou tyto výrobní činnosti v podniku (organizaci) označovány jako operace a jejich řízení jako operační management. Předmět se zabývá problémy výrobních a pracovních procesů, především metodami zlepšení práce, pracovního prostředí (ergonomie), rozmístěním pracovišť a plánováním materiálového toku, hodnotové analýzy, kontroly kvality a procesního managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu - úspěšnost alespoň 75 %. Dobré výsledky při prezentaci projektu.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového testu - úspěšnost alespoň 75 %. Písemná a ústní zkouška.

Obsah

Proces a výroba. Úloha výrobního managementu. Typy výroby a výrobní struktura. Produktivita a její měření. Výrobní strategie. Bod rozpojení. Standardizace. Kapacitní plánování. Umisťovací a rozmisťovací strategie. Plánování lidských zdrojů a ergonomie. Operativní plánování. Způsoby zlepšování pracovních metod. Kaizen a reengineering. Řízení kvality. Statistické metody řízení kvality. Hodnotový management. procesní management.
Přednášky:
1. Výroba a globální prostředí. Procesy, operace, standardizace.
2. Umisťovací strategie, plánování práce, lidské zdroje, ergonomie
3. Statistické metody kontroly kvality
4. Kaizen a štíhlá výroba. Organizace práce na lince
5. Výroba a životní prostředí

Cvičení:
1. Úvod, přidělení seminárních projektů
Měření produktivity
Standardizace
2. Časové studie
Pohybové studie
3. Vyrovnávání práce na montážní lince
Spolehlivost systémů
4. Statistická kontrola kvality

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studium předmětu nevyžaduje podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se plánování výroby a řízení. Budou schopni provádět analýzy různých operací nebo procesů a navrhovat zlepšení, týkající se úspory času, prostoru a námahy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D., prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • VANĚČEK, D., FRIEBEL, ŠTÍPEK, V. (2010). Operační management. České Budějovice.
  • Keřkovský, M., Valsa, O. (2012). Moderní přístupy k řízení výroby. C. H. Beck.
  • Fiala, P. (2011). Operační výzkum-nové trendy. Professional Publishing.
  • SVOBODOVÁ, H., VEBER, J. a kol. (2006). Produktový a provozní management. Praha.
  • TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. (2007). Řízení výroby a nákupu.
  • Svozilová, A. (2011). Zlepšování podnikových procesů. Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF