Manažerské techniky

Zkratka předmětu KŘE/KMT
Název předmětu Manažerské techniky
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KMT
Název Manažerské techniky
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/MT
Vyloučené předměty KŘE/MT, KŘE/OMT
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění manažerských technik v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami technik plánování, rozhodování a vedení, techniky průzkumu, time managementu či kreativních technik.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce.
Požadavky ke zkoušce:
Písemná zkouška.

Obsah

1. Vize a prognózování.
2. Techniky plánování.
3. Techniky kvantitativního průzkumu.
4. Techniky kvalitativního průzkumu.
5. Techniky osobní organizace. Stress management.
6. Techniky organizování času.
7. Techniky vedení lidí.
8. Techniky pohovoru.
9. Delegování úkolů.
10. Kreativní techniky.
11. Techniky rozhodování.
12. Řešení problémů.
13. Organizační techniky.
14. Kontrolní techniky a monitoring.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám efektivních manažerských technik. Budou schopni úspěšně využívat manažerské techniky uvnitř organizace, při jednání se zákazníky v okolí organizace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Růžena Krninská, CSc., doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1.
  • FAEBER, Ilona a Christian STOWE. Vedení lidí v praxi. Zlepšete své manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2009-8.
  • ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3.
  • ARMSTRONG, M. A handbook of managerial techniques. London: KoganPage, 2006. ISBN 978-07494-4766-3.
  • JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1279-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF