Etika v podnikání

Zkratka předmětu KŘE/KETP
Název předmětu Etika v podnikání
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KETP
Název Etika podnikání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/ETP, KŘE/OETP
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání a strukturování znalostí v oblasti podnikatelské etiky, podnikové etiky, etického rozhodování manažerů v řízení podniku a při hledání konkurenční výhody. Orientace využívání nástrojů a metod podpory formování kolektivních a individuálních hodnot podniku, tvorby a implementace etiky a etického chování. Pochopení souvislostí společenské a sociální odpovědnosti a etického rozhodování se systémy udržitelného rozvoje a aktuální problematikou na národní, evropské a světové úrovni.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování projektů během semestru.
Požadavky ke zkoušce:
Studenti musí prokázat znalost studovaného předmětu.

Obsah

1. Podnikatelská a podniková etika v tržní ekonomice
2. Vývoj etiky v historických souvislostech morálky a práva
3. Etické hodnoty a principy. Etika a morálka
4. Metody a nástroje etického řízení
5. Etika chování a rozhodování manažera
6. Implementace etických nástrojů do strategie
7. Společenská a sociální odpovědnost
8. Podnikatelské prostředí a etika, Lobbing, Boj s korupcí
9. Dimenze etiky ve veřejné správě a neziskových organizacích
10. Etika a aktuální problematika současné doby

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

absolvování předmětů Management II, Řízení lidských zdrojů.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základnímu rámci podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace a jsou schopny aplikací v podnikové praxi, mají přehled o aktuální problematice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
  • ČANÍK, P., ČANÍKOVÁ, P. Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí. 2006.
  • PICKETT, Michael C. (2005). Ethical leadership. Leadership for a new Millennium.
  • PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.
  • DYTRT, Zdenek a kol. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. Žilina: GEORG, 2012. ISBN 978-80-89401-75-8.
  • JOHNSON, Brad W. and Charles R. RIDLEY. (2008). The elements of Ethics: for professionals.
  • BUCHLOTZ, Ann K. and Archie B. CARROLL. (2012). Business and society: Ethics and stakeholder management.
  • FERRELL, O. C., FRAEDRICH, J., FERRELL, L. (2009). Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF